Oferta

Działalność audytorska

 • badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych według standardów krajowych i międzynarodowych
 • ekspertyzy z zakresu przekształceń, połączeń, podziałów i wycen spółek
 • doradztwo w zakresie wdrażania polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości
 • przeglądy ksiąg i inne usługi atestacyjne
 • analiza sprawozdań finansowych i innych danych finansowych przedsiębiorstw

Usługi księgowe

 • prowadzenie ksiąg handlowych, w tym rozliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz w podatku VAT
 • wypełnianie deklaracji podatkowych, statystycznych i NBP
 • kalkulacja płac, obsługa kadr, ZUS
 • miesięczne raporty o wynikach finansowych
 • sporządzanie rocznych i innych sprawozdań finansowych
 • reprezentowanie klienta przed organami skarbowymi i ZUS
 • pomoc przy opracowaniu polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont
 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych
 • kontrola dokumentacji księgowej pod kątem formalnym i rachunkowym
 • kontrola rozliczeń podatkowych
 • analizy ekonomiczno-finansowe
 • bieżące konsultacje z klientami z zakresu rachunkowości

Doradztwo w rachunkowości

 • doradztwo w zakresie organizacji rachunkowości
 • weryfikacja prawidłowości prowadzonych ksiąg rachunkowych
 • analiza stosowanych procedur, proponowanie i wdrażanie usprawnień
 • doradztwo przy tworzeniu procedur i instrukcji związanych z rachunkowością, finansami i majątkiem
 • doradztwo przy opracowywaniu systemu kontroli wewnętrznej
 • doradztwo przy sporządzaniu sprawozdań finansowych
 • doradztwo przy przekształcaniu sprawozdań finansowych i konsolidacji