Podatek od nieruchomości

Tabela przedstawia maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które mogą być niższe w poszczególnych gminach

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawka

w 2024 r.
w zł

1.

Od gruntów:

 

 

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m kw powierzchni 

1,34

 

  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 

6,66

 

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni

0,71

 
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grutnów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m kw. powierzchni
4,39

2.

Od budynków lub ich części:

 

 

  • mieszkalnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej 

 1,15

 

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. powierzchni użytkowej

33,10

 

  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw powierzchni użytkowej

15,50

 

  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m kw. powierzchni użytkowej 

6,76

 

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m kw. powierzchni użytkowej

11,17

3.

Od budowli

2% wartości

 

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.