Podatek od nieruchomości

Tabela przedstawia maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które mogą być niższe w poszczególnych gminach.

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawka

w 2020 r.
w zł

1.

Od gruntów:

 

 

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m kw powierzchni 

 0,95

 

  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni 

 4,80

 

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni

 0,50 

 
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grutnów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m kw. powierzchni
3,15

2.

Od budynków lub ich części:

 

 

  • mieszkalnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej 

 0,81

 

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. powierzchni użytkowej

23,90

 

  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw powierzchni użytkowej

11,18 

 

  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m kw. powierzchni użytkowej 

 4,87 

 

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m kw. powierzchni użytkowej

 8,05 

3.

Od budowli

2% wartości

 

Podatek rolny

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów (będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020) - wynosi 58,46 zł za 1 dt. Tabela przedstawia maksymalne stawki podatku rolnego, które mogą być niższe w poszczególnych gminach. 

 

 

Stawka

w 2020 r.
w zł

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik ceny 2,5 q żyta)

146,15

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik ceny 5 q żyta)

292,30

 

Podatek leśny

Wysokość podatku leśnego w danym roku zależy od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego. Średnia cena sprzedaży drewna uzyskana przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. wynosi 194,24 zł za 1 m3.Tabela przedstawia maksymalne stawki podatku leśnego, które mogą być niższe w poszczególnych gminach.

 

 

Stawka
w 2020 r.
w zł

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik ceny 0,220 m3 drewna)

42,73

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.