Podatek od nieruchomości

Tabela przedstawia maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które mogą być niższe w poszczególnych gminach.

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawka w 2019r.
w PLN

1.

Od gruntów:

 

 

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m kw powierzchni 

 0,91 

 

  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne sztuczne od 1 ha powierzchni 

 4,63

 

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m kw. powierzchni

 0,48 

 
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych grutnów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego od 1 m kw. powierzchni
3,04

2.

Od budynków lub ich części:

 

 

  • mieszkalnych od 1 m kw. powierzchni użytkowej 

 0,77

 

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m kw. powierzchni użytkowej

23,10 

 

  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m kw powierzchni użytkowej

10,80 

 

  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1m kw. powierzchni użytkowej 

 4,70 

 

  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m kw. powierzchni użytkowej

 7,77 

3.

Od budowli

2% wartości

 

Podatek rolny

Wysokość podatku rolnego w danym roku zależy od średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego. Tabela przedstawia maksymalne stawki podatku rolnego, które mogą być niższe w poszczególnych gminach.  

 

Stawka w 2019 r.
w PLN

Dla gruntów gospodarstw rolnych za 1 ha (równoważnik ceny 2,5 q żyta)

131,23

Dla pozostałych gruntów za 1 ha (równoważnik ceny 5 q żyta)

262,45

 

Podatek leśny

Wysokość podatku leśnego w danym roku zależy od średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego. Tabela przedstawia maksymalne stawki podatku leśnego, które mogą być niższe w poszczególnych gminach.

 

Stawka w 2019 r.
w PLN

Podatek leśny od 1 ha (równoważnik ceny 0,220 m3 drewna)

43,35

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami.
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.