Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

Stawka

Opis

0,035% Podatek dochodowy od przychodu z tytułu własności budynku lub budynków oddanych w najem, dzierżawę lub na podstawie podobnej umowy, którego lub których wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł

19%

Podstawowa stawka CIT

9%

CIT dla małych podatników z wyłączeniem dochodów z zysków kapitałowych

5% CIT od kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, wyłączne prawo, o którym mowa w przepisach o ochronie prawnej odmian roślin, autorskie prawo do programu komputerowego)

19%

CIT od dywidend i innych przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP

19% Podatek dochodowy od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC)

20%

CIT od przychodów uzyskanych przez podmioty objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 

  • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym także środka transportu, urządzenia handlowego lub naukowego, za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),
  • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą, organizowanej za pośrednictwem osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność w zakresie imprez artystycznych, rozrywkowych lub sportowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze 

10%

CIT od przychodów uzyskanych przez podmioty objęte ograniczonym obowiązkiem podatkowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 

  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej, z wyjątkiem ładunków i pasażerów tranzytowych,
  • uzyskany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej

10%

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 10% sumy nienależnie wykazanej lub zawyżonej straty podatkowej i niewykazanego w całości lub w części dochodu do opodatkowania wynikającego z transakcji objętymi przepisami o cenach transferowych Stawka ta może być podwojona lub potrojona w przypadkach określonych w przepisach

10%

Podatek minimalny - podatek co do zasady od spółek będących podatnikami z siedzibą lub zarządem w Polsce oraz podatkowych grup kapitałowych, które w roku podatkowym:

 

  • poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
  • osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%, przy czym jest on określony zgodnie z art. 7 ust. 1.

​Podstawa opodatkowania opisana jest w art. 24ca ust.3.

 

Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego odlicza się od rocznego podatku dochodowego. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za kolejno następujące po sobie 3 lata podatkowe następujące bezpośrednio po roku, za który podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy.

 

Podatek nie dotyczy m.in. podatników, którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% niż w roku bezpośrednio poprzedzającym ten rok oraz wchodzących w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale pozostałych spółek, mają taki sam rok podatkowy i wynik całej grupy nie spełnia warunków do płacenia podatku minimalnego

8% Przejściowy ryczałt od dochodów wcześniej nieujawnionych lub ujawnionych w wysokości niższej niż należna (możliwość skorzystania w okresie: 1.10.2022-31.03.2023)

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 
 
Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.