Pozostałe stawki podatku PIT

Stawka

Opis

0,035%

Podatek dochodowy od przychodu z tytułu własności położonych na terenie Polski: budynku lub budynków oddanych do używania na podstawie umowy najmu, dzierżaw lub na podstawie innej podobnej umowy, którego lub których wartość początkowa przekracza 10.000.000 zł

3%

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych, w przypadku gdy nie ustala się wartości podatkowej składnika majątku

4%

Stawka daniny solidarnościowej (od dochodu osoby fizycznej przekraczającego rocznie 1.000.000 zł)

5%

Podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej

8% Przejściowy ryczałt od dochodów wcześniej nieujawnionych lub ujawnionych w wysokości niższej niż należna (mozliwość skorzystania w okresie: 1.10.2022-31.03.2023)
 

10%

Podatek zryczałtowany od przychodów z tytułu wygranych w konkursach, grach i zakładach wzajemnych lub nagród związanych ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim UE lub innym państwie należącym do OECD

10%

Podatek zryczałtowany z tytułu świadczeń uzyskanych przez emerytów lub rencistów od byłych zakładów pracy lub związków zawodowych

10%

Podatek zryczałtowany od przychodów uzyskanych przez podmioty o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce:  

  • z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej,
  • uzyskanych na terytorium Polski przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej.

10%

Podatek zryczałtowany od kwot wypłat z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego

10%

Dodatkowe zobowiązanie podatkowe o charakterze sankcji wynikające z przepisów ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

17%

Podatek zryczałtowany od przychodów m.in. z tytułu umów zlecenia lub umów o dzieło, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł

19%

Liniowa stawka podatku od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

19%

Liniowa stawka podatku od dochodów m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, z realizacji praw z nich wynikających, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z odpłatnego zbycia walut wirtualnych

19%

Liniowa stawka podatku od dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości

19%

Podatek zryczałtowany od dochodów (przychodów) m.in. z odsetek, dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, dyskonta od papierów wartościowych, udziału w funduszach kapitałowych, niektórych wypłat z pracowniczego planu kapitałowego

19% Podatek zryczałtowany od dochodu z tytułu otrzymania składników majątku w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną, wystąpieniem wspólnika z takiej spółki lub zmniejszeniem udziału kapitałowego w takiej spółce, w wyniku otrzymania których Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia tych składników majątku
 

19%

Podatek dochodowy od dochodów zagranicznej jednostki kontrolowanej (CFC)

19%

Podatek od dochodów z niezrealizowanych zysków osób fizycznych, w przypadku gdy ustala się wartość podatkową składnika majątku

19%

Podatek zryczałtowany z tytułu świadczeń otrzymanych od banków i innych instytucji finansowych w związku z promocjami oferowanymi przez te podmioty

20%

Podatek zryczałtowany od niektórych dochodów funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy

20%

Podatek zryczałtowany od przychodów uzyskanych przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce m.in. z następujących tytułów:

  • z osobiście wykonywanej działalności m.in. artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej,
  • z tytułu udziału w zarządzie, radzie nadzorczej lub innym organie stanowiącym osoby prawnej,
  • z wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło,
  • z odsetek, z praw autorskich lub praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw,
  • z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej,
  • z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

70%

Sankcyjna stawka podatku od niektórych odpraw i odszkodowań należnych z umów związanych z zarządzaniem, jeżeli zobowiązanym do ich wypłaty jest spółka, w której Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, państwowa osoba prawna lub komunalna osoba prawna dysponują bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu

75%

Podatek zryczałtowany od:

  • przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych,
  • dochodów zgromadzonych na każdym indywidualnym koncie emerytalnym, w przypadku gromadzenia oszczędności na więcej niż jednym IKE.

200.000 zł

+ min 

100.000 zł

 

Podatek zryczałtowany od przychodów zagranicznych niezależnie od ich wysokości dla osób, które przeniosły swoją rezydencję podatkową na terytorium Polski

 

Informacje zamieszczone w serwisie www.marciniuk.com oraz jego podstronach nie stanowią opinii prawnej ani podatkowej, prezentowane wiadomości mają jedynie charakter ogólny i nie należy odnosić ich do konkretnych stanów faktycznych. Przed podjęciem jakiegokolwiek działania lub zaniechania na podstawie informacji zawartych w serwisie, prosimy o skonsultowanie się z naszymi doradcami. 

Marciniuk i Wspólnicy Sp. z o.o., jej członkowie zarządu, pracownicy i współpracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji prezentowanych w niniejszym serwisie.