Komentarz do PIT

Komentarz jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Jego bieżące wydanie uwzględnia zmiany w zakresie omawianych przepisów, które weszły w życie w trakcie 2016 r. oraz wszystkie, które obowiązują od stycznia 2017 r., a także wybrane, które zaczną obowiązywać w terminach późniejszych. Omówiono w nim w szczególności najnowsze unormowania w zakresie:

 • przepisów dotyczących sprządzania dokumentacji cen transakcjach z podmiotami powiązanymi, 
 • zmienionych zasad opodatkowania wnoszonych do spółki wkładów niepieżnych w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część,
 • nowej ulgi na działalność badawczo-rozwojową,
 • ograniczeń przy transakcjach wymiany udziałów,
 • możliwości zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów w przypadkach, gdy są one związane z transakcjami dokonanymi bez pośrednictwa rachunku płatniczego,
 • zmienionej w zakresie kwoty wolnej od podatku, skali podatkowej,
 • szeregu nowych zwolnień przedmiotowych. 
Publikacja obszernie wyjaśnia pojęcia zawarte bezpośrednio w ustawie oraz te, które zaczerpnięte zostały z innych przepisów np. Kodeksu cywilnego, Kodeksu spółek handlowych, Kodeksu pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i wielu innych. Daje to Czytelnikowi kompleksową wiedzę bez konieczności poszukiwania jej w odrębnych przepisach. W książce znajdują się liczne odesłania do orzecznictwa WSA, NSA i SN oraz wyjaśnień Ministra Finansów i organów skarbowych. 
 
Publikacja zawiera:
 
 • aktualne kwoty ulg i odliczeń,
 • poparte doświadczeniem autorów wyjaśnienia poszczególnych przepisów, w tym zagadnień sprawiających najwięcej trudności w praktyce,
 • sprawdzone rozwiązania wielu skomplikowanych problemów podatkowych,
 • przejrzystą strukturę tekstu i precyzyjny system oznaczeń ułatwiający szybkie odszukanie w obszernym materiale potrzebnych informacji.